Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

19 Ιουνίου, 2024 01:06

Search
Close this search box.

Δήμος Ιλίου: Πρόσληψη τεσσάρων (4) Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου (ανακοίνωση)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η Δήμαρχος Ιλίου κα Αλεβίζου Κουκουβίνου, με ανακοίνωσή της  ζητά  την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων Ειδικών συμβούλων της, που θα συνεπικουρούν  το έργο της, για τους Τομείς α) Α/θμιας Εκπαίδευσης, β) Β/θμιας Εκπαίδευσης, γ) Επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και δ)Τεχνολογίας Πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας του Δήμου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 17/01/2024 έως και 22/01/2024…

Ειδικότερα  με την ανακοίνωσή της η δήμαρχος Ιλίου:

Γνωστοποιεί

Την ανάγκη πλήρωσης των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την επικουρία της Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της και γενικότερα του έργου της και συγκεκριμένα:

  • Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και των διατάξεων του ν. 5056/23 περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών, καθώς και σε θέματα προγραμμάτων νέας γενιάς και δια βίου μάθησης.
  • Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και των διατάξεων του ν. 5056/23 περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών, ανάπτυξης και λειτουργίας κοινωνικών φροντιστηρίων, καθώς και εκπόνησης τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα επιμέλειας κειμένων, εθιμοτυπίας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης των πολιτών.
  • Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και δικτύων του Δήμου.

Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης

Γ. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση αντίστοιχη με τα αντικείμενα της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι,-ες πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την αντίστοιχη εμπειρία όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
  5. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική τους εμπειρία.
  6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων θα διενεργηθεί με απόφαση της Δημάρχου, η οποία και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση της είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους/τις προσλαμβανόμενους,-ες ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 1ος όροφος) μέσα σε προθεσμία 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα, στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 17/01/2024 έως και 22/01/2024.»

Για να δείτε την απόφαση – γνωστοποίηση της  κας Αλεβίζου Κουκουβίνου κάνε κλικ εδώ          

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας