Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

30 Μαΐου, 2024 22:19

Search
Close this search box.

Δήμος Λαυρεωτικής: Εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το 2024

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, ο Δήμος Λαυρεωτικής, ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το 2014.

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Για να δείτε  όλο το ΟΠΔ 2024 δήμου Λαυρεωτικής, κάντε κλικ εδώ    

———————–

Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)

  1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
  2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων: α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους. Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
  4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.
  5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της

υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).

  1. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές : α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ και β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

  1. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών.

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας