Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 22:38

Search
Close this search box.

Δήμος Πειραιά: Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών κουνουποκτονιών – απεντομώσεων – μυοκτονιών» πρ/σμού 614.322,00 € πλέον ΦΠΑ

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

O Δήμος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών κουνουποκτονιών – απεντομώσεων – μυοκτονιών για τους χώρους εμβέλειας Δήμου Πειραιά, έλεγχος της ποιότητας του νερού των συντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας και των ενεργειών καταπολέμησης της σε περίπτωση

ανίχνευσης, για τα έτη 2024-2025-2026», προϋπολογισμού 614.322,00 € πλέον ΦΠΑ (409.548,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 204.774,00€ πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΚΥΡΙΟΣ CPV:90922000-6.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά αναφερόμενα στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης

  • Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
  • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
  • Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πειραιά.
  • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς

φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  • Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/06/2024
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/06/2024 και ώρα 08:00 π.μ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2024 και ώρα 14:00.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οχτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα και ενενήντα έξι λεπτών 8.190 ,96€ το οποίο ανέρχεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άνευ προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ.

Για να δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης κάντε κλικ εδώ  

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας