Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 16:37

Search
Close this search box.

Δήμος Πετρούπολης: Διαγωνισμός Προμήθειας Δύο Ανατρεπόμενων Φορτηγών Μεταφοράς, Ωφέλιμου Φορτίου τουλάχιστον 800kg

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

H Αντιδήμαρχος Πετρούπολης, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “άνω των ορίων” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών μεταφοράς, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 800kg .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 74.400,00€ ) με κωδικό CPV: 34134000-5.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών .

Ως διάρκεια σύμβασης προμήθειας, ορίζεται ο χρόνος μέχρι και την οριστική παραλαβή των δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών μεταφοράς, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/08/2024 στις 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 23/08/2024 στις 11:00.

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ. Αριθμός: 354413) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 1.200,00 (χιλίων διακοσίων ευρώ).

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για  περισσότερα στοιχεία κάντε κλικ εδώ…

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας