Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 21:39

Search
Close this search box.

Ιωάννινα: Διαγωνισμός απόκτησης ανοικτού φορτηγού αξίας 178.000,00 € με ΦΠΑ, από τον Δήμο Ιωαννιτών

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο Δήμος Ιωαννιτών Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», Προμήθεια ενός (01) Διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 19 tn, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 178.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού Έτους 2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία έναρξης 04/07/2024 και καταληκτική ημερομηνία 19/07/2024 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25/07/2024 και περί ώρα 11.00 π.μ.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) Λεωφόρος Θηβών 196-198, τκ 18233 Αθήνα Ελλάδα: +302132141216, +302132141241 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp@aepp-procurement.gr

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. (2.870,97 ευρώ).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 26513 61435 (Γεώργιος Λαδιάς Π.Ε. Διοικητικού-Οικονιμικού).

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης δαπάνης παρέχονται από την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου / Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ιωαννιτών (οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, Ιωάννινα, τ.κ 45 444, τηλ: 26510 31168, 2651361395 αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργία Βαρζώκα, Π.Ε. Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών.

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ…        

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ…          

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας