Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών, για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

——————

Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017, του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», από και προς τις εγκαταστάσεις του, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και τον Ιούλιο 2024, από τον τόπο διαμονής του στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Διακήρυξης 2/2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 35.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 44.193,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (μη συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%)

  • Ημερονηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/02/2024
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/02/2024 και ώρα 14:00 μ.μ.
  • Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης): 21/02/2024

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με αρ. 2/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014199588) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε, επίσης, και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 281323.

Περίληψη της Διακήρυξης (2/2024) δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με ΑΔΑ: 9ΦΣΞ7Λ7-ΖΜ7.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ            

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας