Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Διαγωνισμός 3.960.000,00€, για την «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» - Λήξη υποβολής προσφορών Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Διαγωνισμός 3.960.000,00€, για την «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» – Λήξη υποβολής προσφορών Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο Δήμος Περιστερίου, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προμήθειας: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 3.193.548,39€ πλέον 766.451,61€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 3.960.000,00€ (για να δείτε την απόφαση του Δ.Σ. του δήμου και την έκκριση της διακήρυξης του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ).

Αναλυτικά…

Ο Δήμος Περιστερίου, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προμήθειας: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» συνολικού προϋπολογισμού 3.193.548,39€ πλέον 766.451,61€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 3.960.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως σήμερα ισχύει. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ηλεκτρονικό αριθμό διαγωνισμού: 245167 (για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ)

Πίνακας Τομέων Δράσεων και Δράσεων προγράμματος

Στις επιμέρους δράσεις  του προγράμματος «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου», εντυπωσιάζει ο προϋπολογισμός  κόστους των εξής επιμέρους δράσεων:

  • Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜεΑ: 576.600,00 €
  • Έξυπνες σχολικές διαβάσεις και φιλικές προς ΑΜεΑ: 576.600,00 €
  • Έξυπνος στύλος: 115.320,00 €
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα: 288.982 €
  • Ψηφιοποίηση καταλόγου Δημοτικής Βιβλιοθήκης: 680,00 €
  • Κεντρική πύλη αλληλεπίδρασης για πολίτες και επιχειρήσεις με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης: 350.920,00 €
  • Κεντρική ενοποιημένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης: 173.600,00 €
  • Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 198.400,00 €

——————

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής υλοποίησης της προμήθειας είναι τα εξής:

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Δραστηριότητα: ΟΤΑ, ΑΦΜ: 090094082, ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, Αθήνα – Περιστέρι, Τ.Κ.: 12134, Κωδικός NUTS: EL302, email: dpop@peristeri.gr Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.peristeri.gr

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Περιστερίου, τηλ. 210.57.01.111 / 553 (κος Νικολαρέας Παρασκευάς/κα Μπάκου Ευαγγελία).

Η παρούσα σύμβαση του Έργου: «ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», (Πυλώνας Ανάκαμψης: 2. «Ψηφιακή μετάβαση», Άξονας: 2.2 «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους», Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ.πρωτ. 177099/ΕΞ 2022/02-12-2022 (ΑΔΑ: 9Η5ΦΗ-0Ρ7) του Υπουργείου Οικονομικών και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5184862.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ορίζονται στα άρθρα 2.2.4 έως 2.2.8 της διακήρυξης. Χρόνος ισχύος προσφορών 12 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με πρόβλεψη για παράταση εφόσον απαιτηθεί.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

  1. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. οικ.48198/27-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013492668 2023-09-29, ΑΔΑ: 62ΩΞ2-ΙΔΛ) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2023 – 2024 – 2025 σε βάρος του ΚΑΕ: 69.7134.31 του Δήμου Περιστερίου. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή (οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με τις εξαιρέσεις της διακήρυξης) εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος διαγωνισμού 245167), μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Διαγωνισμοί Προμηθειών και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις».

Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγών με έδρα Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης: Ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (proedros@aepp-procurement.gr). Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TEDTenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ηλεκτρονική αποστολή στις 03/11/2023.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 12η/12/2023 ημέρα Τρίτη & ώρα: 10.00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 13η/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Νίκος Παρίκος

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας