Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

19 Ιουνίου, 2024 01:28

Search
Close this search box.

Δήμος Αιγάλεω: Διαγωνισμός «Ψηφιακές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω (e-KΑΠΗ)»

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο δήμος Αιγάλεω προκήρυξε διαγωνισμό  με θέμα «Ψηφιακές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω (e-KΑΠΗ)», εκτιμώμενης αξίας 86.000 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αιγάλεω και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). Φορέας

υλοποίηση του έργου είναι ο Δήμος Αιγάλεω και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας του Δήμου.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.aigaleo.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

  • Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού:01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού:02.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ  

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας