Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

21 Απριλίου, 2024 12:15

Search
Close this search box.

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Διαγωνισμός αστικής αναδιαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, αξίας 251.355,81 ευρώ… (διακήρυξη)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη αστική αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση εξοπλισμού κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την μικτή σύμβαση προμήθειας/υπηρεσίας «Παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη αστική αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση εξοπλισμού κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (251.355,81 €) συμπεριλαμβανομένου ποσό ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τo έτος 2024 στον Κ.Α. 64.7135.0020 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό προμήθεια

ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και εως 31/12/2024

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (Α/Α διαγωνισμού : 347506

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/3/2024, ώρα 15:00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/4/2024 ώρα15:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 4.054,13€ ποσό που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

—————-

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού -Αργυρούπολης, Δ/νση: Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.:213.2018708, e-mail: promithies@ellinikoargyroupoli.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.elliniko-argyroupoli.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η παρούσα θα αναρτηθεί και στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/., και σε 2 εφημερίδες.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ…         

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας