Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Διαγωνισμός 675.557,20 € για το έργο «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα»

Διαγωνισμός 675.557,20 € για το έργο «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα»

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Διαγωνισμός: «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα»

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα».

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ- «ΕΘΕΑΣ», με έδρα στην οδό Αρκαδίας 26 και Λ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι -Αθήνα Τ.Κ. 115 26, Τηλ: +302107712469 και Υπεύθυνη Επικοινωνίας την κα. Μαριάννα Λιάρου με email: mliarou@etheas.gr, ως Συντονιστής και πληρεξούσιος της Ένωσης μεταξύ της ΕΘΕΑΣ και του Latvian Dairy Committee (LDC).

Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα», ID: EUQualitystandards – 101137094

Κανονισμοί: Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.

Προϋπολογισμός Έργου: 675.557,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Καναδάς, Μαλαισία και Ν. Κορέα

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες

Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της ΕΘΕΑΣ, και από το email mliarou@etheas.gr με Υπεύθυνη Επικοινωνίας την κα. Μαριάννα Λιάρου, από τις 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της ΕΘΕΑΣ είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα)

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μμ (τοπική ώρα) στην έδρα της ΕΘΕΑΣ.

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, και οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά.

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της

Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Χρήστος Γιαννακάκης

———————————-

Notice of Tender for the selection, by means of an Open Competitive Procedure, of an Implementing Body engaged for the implementation of the activities of the programme, Information provision and promotion measures on agricultural products in Canada, Malaysia and South Korea, with criterion the most economically advantageous offer.

Contracting Authority: National Union of Agricultural Cooperatives of Greece (or National Association of Agricultural Cooperatives of Greece), with the distinctive title “ETHEAS”, established in Arkadias 26, Ampelokipoi, Athens, 115 26, Greece, Tel.: +30 2107712469, as the coordinator and on behalf of both ETHEAS, and the Latvian Dairy Committee (LDC) Contact person: Marianna Liarou, email: mliarou@etheas.gr

Scope of Competitive Procedure: The selection of an Implementing Body engaged for the implementation of the activities of the programme: Information provision and promotion measures on agricultural products in Canada, Malaysia, and South Korea, ID: EUQualitystandards – 101137094, within the framework of the Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council.

Regulations: Reg (EU) 1144/2014 of the European Parliament and of the Council on information provision and promotion measures concerning agricultural products.

Estimated Budget: 675.557,20 € VAT not included.

Place of performance: Canada, Malaysia, and South Korea

Conditions for participation: Participation is open on equal terms to all natural or legal persons (legal entities or consortium of entities) of the Member States related to promotion, advertising, marketing, and consultancy services and operating legally in EU Member States or within the European Economic Area (EEA), or Third Countries that have signed the Government Procurement Agreement of World Trade

Tenderers may submit tenders only for the whole project as it is described in the Tender Documents.

Alternative Tenders: Alternative Tenders will not be accepted.

Duration of the Contract: 36 months

The Tender Document will be made available to the interested companies at the headquarters of ETHEAS, upon a formal written request, up to five (5) days before the deadline of submission. Moreover, it may be requested by email at mliarou@etheas.gr, Contact person: Mrs. Marianna Liarou, 9:00 am – 5:00 pm, Monday to Friday. Clarifications shall be provided to interested companies up to five (5) days before the deadline for the submission of Tenders. The Contracting Authority may make small-scale additions, corrections, or modifications to the terms of the Tender Documents, which will be made available to all interested economic operators up to five (5) days before the deadline for the submission of Tenders.

Location and Time of Submission: Tenders must be submitted to the headquarters of ETHEAS, in Arkadias 26, Ampelokipoi, Athens, 115 26, Greece, either in person or by courier by Wednesday 10th January 2024 12:00 noon (Greek time). No tenders will be accepted later than the closing date and time.

Date and Location of the Open Competitive Procedure: Wednesday 10th January 2024, at 12:30 pm (Greek time) at the headquarters of

Minimum time period which the tenderer must maintain the tender: 6 months starting from the day after the deadline of submission.

Award criteria: most economically advantageous offer.

Language: The language of the Tender Document is English, and all tenders must be submitted in English.

The Contracting Authority reserves the right to terminate the procedure, at any time prior to the award decision.

For the Contracting Authority,

Giannakakis Christos

Πηγή: etheas.gr

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας