Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

21 Απριλίου, 2024 17:16

Search
Close this search box.

Διαγωνισμός ύψους 238.080 ευρώ για την επιτήρηση – αστυνόμευση των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάση τιμής», για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίων «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 238.080,00€ με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 338266, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α 338266).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α 338266).

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Για να δείτε η κατεβάσετε τη Περίληψη της Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ    

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας