Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

20 Ιουλίου, 2024 13:16

Search
Close this search box.

Δήμος Ιλίου – Οι 8 (νέοι) αντιδήμαρχοι, οι 10 (νέοι) εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους – από 02/01/2024 έως 02/01/2025

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Οι (νέοι) Αντιδήμαρχοι Ιλίου και οι αρμοδιότητές τους

 1. Αποστολόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Σχολικών Υποδομών με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία, τον σχεδιασμό και την μέριμνα για τη ρύθμιση ζητημάτων παιδείας, την εύρυθμη λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Την εποπτεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την εποπτεία και μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
 • δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Γκόγκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, καθώς και των εφαρμογών πρασίνου του Δήμου
 • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία
 • αφορούν επιβολή προστίμων κατ΄εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος.
 • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την
 • παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που
 • καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10 όπως ισχύει, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Δήμου καθώς και την σχετική υλοποίησή τους.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Κουνδουράκης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία της εκτέλεσης και συντήρησης όλων των υποδομών και τεχνικών έργων του Δήμου, καθώς και όλων των λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της συντήρησης και λειτουργίας των Παιδικών χαρών του Δήμου.
 • Την εποπτεία της εκπόνησης και παρακολούθησης του Τεχνικού
 • Προγράμματος.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Τον προγραμματισμό και την εποπτεία όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του
 • Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας και την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη, επέκταση, βελτίωση και ασφάλεια των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την καλή λειτουργία, διαχείριση και αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων και μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του Δήμου, καθώς και των εφαρμογών πληροφορικής.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Λιόσης Δημήτριος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Την υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών και κάθε είδους τμημάτων διδασκαλίας του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Μπουρδάκης Σταύρος του Στυλιανού Αντιδήμαρχος Αθλητισμού με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την εκπόνηση και εποπτεία αθλητικών προγραμμάτων σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού.
 • Την συνεργασία μεταξύ Δήμου-αθλητικών σωματείων και αθλητικών αρχών.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Μπρεάνος Βασίλειος του Λάμπρου, Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία των θεμάτων Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.).
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. Μπαρμπαγιάννη Αλεξάνδρα του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικών Ισότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία των θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικών Ισότητας.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

———————-

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 1. Μπλέτσας Θεόδωρος του Σπυρίδωνα, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέας Γενιάς, με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Νέας Γενιάς, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 2. Αργυροπούλου Μαρία του Αθανασίου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοτικού Κοιμητηρίου, με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 3. Μαυρομματάκης Κυριάκος του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης και Κ.Α.Π.Η. με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ενεργούς Γήρανσης και Κ.Α.Π.Η., με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 4. Γεωργοπούλου Ελένη του Παναγιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Πανίδας με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Αστικής Πανίδας, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 5. Καρυτινού Ιωάννα του Γρηγορίου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Προσχολικής Αγωγής, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 6. Λιόσης Αθανάσιος του Παύλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
 7. Θεοδόσης Γεώργιος του Διονυσίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Τοπικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου μας.
 8. Αγγελής Λαγογιάννης Ιωάννης του Διονυσίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρόληψης παραβατικότητας με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Πρόληψης παραβατικότητας του Δήμου μας.
 9. Δεμίρη Παρασκευή του Βασιλείου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των φύλων με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ισότητας των φύλων του Δήμου μας.
 10. Πολίτη Γεωργία του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενημέρωσης Πολιτών και Επικοινωνίας με αρμοδιότητες: Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ενημέρωσης Πολιτών και Επικοινωνίας του Δήμου μας.

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας