Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

19 Ιουνίου, 2024 01:24

Search
Close this search box.

Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (ανακοίνωση)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο δήμος  Μαραθώνα, κος Στέργιος Τσίρκας, με ανακοίνωσή του, σήμερα 1 Φεβρουαρίου, γνωστοποίησε  ότι ο δήμος προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη δημάρχου, απόφοιτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημοτική Επιτροπή που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, το δημοσιονομικό έλεγχο και τη διαχείριση  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης…

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς τον Δήμο Μαραθώνος μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα 22943 20529, – 566).

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), με έναρξη την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο.

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνα

Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 134/Α΄/2018)
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β)
 • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με γνώσεις σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημοσιονομικού ελέγχου και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη, απόφοιτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημοτική Επιτροπή που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, το δημοσιονομικό έλεγχο και τη διαχείριση  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

καλεί όλους τους  ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Απαραίτητα προσόντα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,

β) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους από ίδρυμα της αλλοδαπής, με αντικείμενο (διαζευκτικά ή σωρευτικά) στη διοίκηση επιχειρήσεων, την οικονομική διαχείριση, τη μικροοικονομία, την πολιτική οικονομία, τη λογιστική και συναφή αντικείμενα.

γ) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών σε αντικείμενο συναφές με την οικονομική διαχείριση και τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, κατά προτίμηση σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν το δημόσιο λογιστικό, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (διαζευκτικά ή σωρευτικά).

δ) Να έχει διατελέσει μέλος σε συλλογικό όργανο φορέα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ή φορέων της γενικής κυβέρνησης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και να έχει εμπειρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορείς αυτών.

ε) Να έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον «First Certificate» – B2) και δεξιότητες χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows (βασικές εφαρμογές γραφείου, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, διαδίκτυο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

α) πτυχίου και μεταπτυχιακού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και τυχόν πράξεων αναγνώρισής τους

β) πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

γ) αστυνομικής ταυτότητας

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

 • Βεβαίωση/εις του/των φορέα/ων απασχόλησης του υποψηφίου, από όπου προκύπτουν το είδος και η διάρκεια της εξειδικευμένη εμπειρίας του στα ανωτέρω αντικείμενα, ή
 • υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου – ξεχωριστή από την αίτησή του – όπου θα δηλώνονται ο φορέας εργασίας, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής του εμπειρίας.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα:

 • ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
 • ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 • ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
 • ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

Η επιλογή του ειδικού συνεργάτη θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα κρίνει την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς τον Δήμο Μαραθώνος μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα 22943 20529, – 566).

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), με έναρξη την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

—————–

Για να δείτε την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια κάντε κλικ εδώ    

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας