Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Εκπληκτικά πράγματα στον Δήμο Περιστερίου: Κατακύρωση διαγωνισμού 5 εκατ. ευρώ με προσφερόμενη έκπτωση 1% !!!

Εκπληκτικά πράγματα στον Δήμο Περιστερίου: Κατακύρωση διαγωνισμού 5 εκατ. ευρώ με προσφερόμενη έκπτωση 1% !!!

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Εκπληκτικά πράγματα  συμβαίνουν στον Δήμο Περιστερίου, σε ότι αφορά και αναφέρεται  στην διαχείριση του δημοτικού και δημόσιου χρήματος, πάντα  μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη  φορά, που  σε διαγωνισμό  του Δήμου Περιστερίου για την ανάθεση κατασκευαστικού τεχνικού έργου, -και όχι μόνο  σε διαγωνισμούς προμηθειών και έργων-, ο τελικός ανάδοχος  του έργου προσφέρει έκπτωση  έως 1% επί του αρχικού προϋπολογισμού του…

Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο τινά: Είτε  η μελέτη του έργου  που γίνεται από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, είναι τόσο πολύ ακριβής και με πολύ συμπιεσμένα  κόστη των διαφόρων  εργασιών και υλικών του έργου, είτε  οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θεωρούν ότι οι προσφερόμενες από αυτούς εκπτώσεις είναι ικανοποιητικές για τον Δήμο Περιστερίου  και αρκούν προκειμένου να «κερδίσουν»   την ανάθεση του έργου στον διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν.

Να θυμίσουμε  ότι όπως είχε αναφερθεί πάλι από την στήλη στο Vukentra, το έργο κατασκευής του επονομαζόμενου «Μεγάρου Πολιτισμού» στον χώρο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Παρασκευοπούλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, ανατέθηκε  στον μοναδικό συμμετέχοντα στον σχετικό διαγωνισμό, με έκπτωση ,0,03%, αν και τελικά φαίνεται ο΄τι ούτε αυτή η έκπτωση θα ισχύσει, αφού  βρέθηκε νερό και άμμος  στο υπέδαφος θεμελίωσης των δύο υπογείων του…  Για την ιστορία,  στο έργο αυτό η έκπτωση σε χρήμα ήταν 36.000 ευρώ περίπου επί συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ…

Φυσικά υπάρχουν και έργα  του Δήμου Περιστερίου με προσφερόμενη από τους τελικούς αναδόχους έκπτωση, μεγαλύτερη του 1%, όπως  π.χ. ΤΟ ΈΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.542.436,00€ (με ΦΠΑ 24%) που κατακυρώθηκε  και ανατέθηκε στον τελικό ανάδοχο που πρόσφερε έκπτωση 2% ή 24900 ευρώ περίπου (για να δείτε την απόφαση της ΟΕ του Δήμου κάντε κλικ εδώ)

Για το νέο έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 4.032.258,06€ (4.999.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%), ο Δήμος αποδέχθηκε  έκπτωση 1% (40.322,58 ευρώ) από τον τελικό ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του στις 11 Δεκεμβρίου 2024.

 Ειδικότερα  στην απόφαση της ΟΕ του Δήμου (σήμερα έχει καταργηθεί και  αντικατασταθεί από την Δημοτική Επιτροπή), αναφέρονται τα εξής:

«…[…]…

Στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Περιστερίου, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 238/2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΠΧΩΞ2-Β7Π)Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 4.032.258,06€ (4.999.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%), υπέρ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΩΝ –ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.», που έχει προσφέρει μέση έκπτωση με ποσοστό 1,00%…

…[…]…

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς:

Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» και ως εκ τούτου:

  • κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και
  • κατακυρώνει την σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» , που έχει προσφέρει μέση έκπτωση με ποσοστό 1%

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.3 της Διακήρυξης.»

Για να δείτε την απόφαση της Ο.Ε. του δήμου Περιστερίου κάντε κλικ εδώ       

Νίκος Παρίκος

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας