Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Η νέα εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό σε 4 βασικούς άξονες με βασικό εργαλείο υλοποίησης το ΕΣΠΑ

Η νέα εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό σε 4 βασικούς άξονες με βασικό εργαλείο υλοποίησης το ΕΣΠΑ

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η προσέλκυση νέων επενδύσεων αλλά και η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, αποτελεί βασικό στόχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού και βασική προϋπόθεση για  την εκπλήρωση των στόχων σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Μέτρα ή Δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται σε όλες τις Προγραμματικές Περιόδους (ΕΣΠΑ) αλλά και στο πλαίσιο των προβλέψεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Οι συνέργειες και συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια και στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά.

Η νέα εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό υλοποιείται σε 4 βασικούς άξονες:

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την διευκόλυνση των επενδύσεων.

Τον συνεχή εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος με την ανάπτυξη των Ειδικών & Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες του Τουρισμού,

Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με τη δημιουργία νέων και νέου τύπου θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Τουρισμού και με στόχο την ταχεία απορρόφηση και ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, έχουν συγκροτηθεί:

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και Συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στον τομέα του Τουρισμού και
 2. Η Ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) η οποία θα καθοδηγεί υποψηφίους επενδυτές ως υπηρεσία Οne-Shop-Stop.

Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, (ΣΕΣ 2014 -2020), είναι η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της Χώρας, μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα, στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού έχουν ενταχθεί οι εξής βασικοί στρατηγικοί στόχοι:

 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων ποιοτικής αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.
 2. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την ελληνική επικράτεια και με αλλαγή του μοντέλου «Ήλιος – Θάλασσα» και αύξηση του ποσοστού τουριστών υψηλού εισοδήματος.
 3. Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την ενίσχυση Ειδικών Μορφών Τουρισμού (Θαλάσσιος/Κρουαζιέρα, Ιατρικός, Ιαματικός, Θρησκευτικός, Συνεδριακός, Αθλητικός κ.α.).

Οι τομείς στους οποίους θα προωθηθούν χρηματοδοτήσεις, αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, υποστηρικτικό για επενδύσεις.
 • Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας με βελτίωση της απασχόλησης, ενεργή ένταξη και πολιτικές κατάρτισης.
 • Βιώσιμες υποδομές για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
 • Οικονομία φιλική στο περιβάλλον και αποτελεσματική διαχείριση πόρων για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
 • Διοικητική Μεταρρύθμιση για αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Οι τομείς αυτοί εξειδικεύονται με:

 • Την προσέλκυση και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων με απλοποίηση διαδικασιών, δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων (σύνθετα τουριστικά καταλύματα, οργανωμένοι τουριστικοί υποδοχείς) και νέας στρατηγικής marketing.
 • Τη βελτίωση υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού με παρεμβάσεις για απόσυρση παλαιών και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Τη βελτίωση υποδομών, κυρίως υποδομών μεταφορών.
 • Την Εκπαίδευση και Κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό.
 • Την εκμετάλλευση συνεργειών τουριστικών επιχειρήσεων (clustering) και τη δημιουργία τουριστικών δικτύων (networking).

ΠΕΠ Αττικής

Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την Αττική για την περίοδο 2007-2013 είναι «η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της περιφέρειας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου».

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ως εξής:

 1. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας.
 2. Βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της περιφέρειας.
 4. Δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας.
 5. Άξονες προτεραιότητας
 6. Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας-ενέργειας.
 7. Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 8. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης.
 9. Αναζωογόνηση αστικών περιοχών.
 10. Τεχνική στήριξη εφαρμογής.

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την δυναμική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χωρικής Ενότητας σε ένα νέο περιβάλλον όπου διαχρονικά αυξανόμενο ρόλο διαδραματίζει η επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτομία και τα δίκτυα.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χωρικής ενότητας εξειδικεύονται ως εξής:

 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
 2. Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης υποδομών και ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων.
 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
 5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
 6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
 7. Αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
 9. Άξονες προτεραιότητας
 10. Υποδομές και υπηρεσιές προσπελασιμότητας
 11. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
 12. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
 13. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την δυναμική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χωρικής Ενότητας σε ένα νέο περιβάλλον όπου διαχρονικά αυξανόμενο ρόλο διαδραματίζει η επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτομία και τα δίκτυα.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χωρικής ενότητας εξειδικεύονται ως εξής:

 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
 2. Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης υποδομών και ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων.
 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
 5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
 6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
 7. Αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
 9. Άξονες προτεραιότητας
 10. Υποδομές και υπηρεσιές προσπελασιμότητας
 11. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
 12. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
 13. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας. Έχουν προσδιοριστεί τρεις γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι. Συγκεκριμένα:

 • η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφοράς,
 • η προαγωγή της ψηφιακής σύγκλισης με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και
 • η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:

 1. Έργα υποδομής και προσπελασιμότητας.
 2. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα.
 3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
 4. Τεχνική υποστήριξη.

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007–2013 αφορά στη «δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή.»

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος
 2. Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 3. Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:

 1. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας.
 2. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα.
 3. Αειφόρος ανάπτυξης και ποιότητα ζωής.
 4. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν είτε στο πλήρες κείμενο του προγράμματος ή στις ιστοσελίδες των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών των Περιφερειών.

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας