Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

19 Ιουνίου, 2024 01:57

Search
Close this search box.

Περιφέρεια Αττικής: Ανάθεση Εκπόνησης μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024) – Διαγωνισμός

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Εκπόνηση μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024)

Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΕΤΗ 2022-2024)» προϋπολογισμού: 600.000,00  € (πλέον  Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

  • 000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • 400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • 139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • 000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • 200,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ
  • και 78.260,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συμφωνία πλαίσιο αφορά σε εκπόνηση μελετών για έργα άρσης καταπτώσεων/φθορών πρανών ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και άλλες βοηθητικές/παρελκόμενες τεχνικές εργασίες προς αυτό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 5η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής    ύψους 12.000,00 Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Διακήρυξη και τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.patt.gov.gr),

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Για να δείτε την Περίληψη της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ           

Για να δείτε τα:  α) TΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ β) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και γ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜHΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας