Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Η ιστορία της ταυτότητας

Η ιστορία της ταυτότητας

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Υπουργική Απόφαση Α2γ 2767/1980 – Περί της διαδικασίας αναγραφής της ενδείξεως «δωρητής σώματος» επί του δελτίου ταυτότητος ή της αδείας παραμονής ημεδαπών και αλλοδαπών.Κ.Υ.Α.  Αριθ. Α2γ 2767/1980 (ΦΕΚ Β΄ 468)
Περί της διαδικασίας αναγραφής της ενδείξεως «δωρητής σώματος» επί του δελτίου ταυτότητος ή της αδείας παραμονής ημεδαπών και αλλοδαπών.

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου  13, παράγρφος 2, του Ν. 821/1978 «περί αφαιρέσεων και μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών ανθρωπίνης προελεύσεως, όπως ετροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 1018/1980, αποφασίζουμε:

1.Η αναγραφής της ενδείξεως «δωρητής σώματος στα δελτία ταυτότητος ή στις άδειες παραμονής ημεδαπών ή αλλοδαπών κατοίκων Ελλάδος οι οποίοι επιθυμούν να δωρήσουν, μετά το θάνατό τους, το σώμα τους για ιατρικούς σκοπούς, γίνεται κατά την παρακάτω οριζομένη διαδικασία.

α)Ο δωρητής προσκομίζει αυτοπροσώπως έγγραφη σχετική δήλωση στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία. Ως αρμόδια, εν προκειμένω, λογίζεται η αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δωρητού στην οποία θ’ απευθυνόταν αυτός κατά περίπτωση για την έκδοση δελτίου ταυτότητος ή άδειας προσωρινής παραμονής.
β)Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:
Τα στοιχεία ταυτότητος του δωρητή εκ των οποίων το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία γράμματα και
την εξής φράση: «Ο με τα παραπάνω στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο) δηλώνων ότι δωρίζω, μετά το θάνατό μου, το σώμα μου για ιατρικούς σκοπούς».
γ)Η αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει και πρωτοκολεί τη δήλωση.
δ)Εάν ο δωρητής είναι Έλληνας και έχει δελτίο ταυτότητος, γίνεται αντικατάσταση του δελτίου με νέο όπου θα αναγραφεί η ένδειξη «δωρητής σώματος». Η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας ακολουθεί κατά τα λοιπά, την ισχύουσα διαδικασία.

ε) Η ένδειξη «δωρητής σώματος» αποτυπώνεται με ελαστική σφραγίδα κεφαλαίων γραμμάτων. Η σφραγίδα έχει διαστάσεις 35Χ2 χιλιοστά η δε μελάνη που χρησιμοποιείται είναι κόκκινη.
ς) Οι θέσεις όπου αποτυπώνεται η σφραγίδα είναι κατά περίπτωση οι εξής:

  • Δελτίο ταυτότητος ημεδαπού: Στο άνω αριστερό της προσθίας όψεως, όπου ο χώρος για την υπογραφή του κατόχου.
    Δελτίο ταυτότητος αλλοδαπού: Στην εσωτερική δεξιά όψη του δελτίου και παραπλεύρως της φωτογραφίας του κατόχου.
  • Δελτίο προσωρινής παραμονής αλλοδαπού: Στην εσωτερική αριστερή όψη της άδειας και παραπλεύρως της φωτογραφίας του κατόχου.

Στον ίδιο χώρο προστίθενται: Τίτλος της υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου της δηλώσεως του δωρητού, η χρονολογία, η υπογραφή του αρμοδίου οργάνου και η υπηρεσιακή σφραγίδα.
ζ) Εάν ο δωρητής δεν έχει δελτίο ταυτότητος (ή, προκειμένου περί αλλοδαπού άδεια παραμονής) η αστυνομική υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση δελτίου ταυτότητος (ή αδείας παραμονής) κατά την ισχύουσα διαδικασία.
2. Η αστυνομική υπηρεσία δεν παραλαμβάνει δήλωση δωρητού στις εξής περιπτώσεις.
α)Εάν το άτομο που κάνει τη δωρεά δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
β)Εάν το άτομο αυτό τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
γ)Εάν, κατά την εκτίμηση του εκπροσώπου της αστυνομικής υπηρεσίας, το άτομο που θέλει να δωρήσει το σώμα του παρουσιάζει εμφανή διανοητική αναπηρία.
3.Ο δωρητής σώματος είναι ελεύθερος ν’ ανακαλέσει οποτεδήποτε την δήλωσή του. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση από το δωρητή της δηλώσεως γίνεται αυτοπροσώπως και εγγράφως, ο δε δωρητής παραδίδει το δελτίο ταυτότητος προς νέα αντικατάσταση.
4.Τα έγγραφα της δηλώσεως καθώς και της ενδεχομένης ανακλήσεως επισυνάπτονται στα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ή την ανανέωση δελτίου ταυτότητος ή άδειας παραμονής.

Νόμος 1988/1991

ΦΕΚ 189/Α/10-12-1991 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1
Έκδοση δελτίου ταυτότητας

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι Έλληνες πολίτες, που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από τις διευθύνσεις εσωτερικών των νομαρχιών, στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Η εκτύπωση των δελτίων ταυτότητας μπορεί να γίνεται και με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού».

Άρθρο 2
Στοιχεία δελτίου ταυτότητας

Το άρθρο 3 του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1.    Τα δελτία ταυτότητας περιέχουν τα επόμενα στοιχεία του κατόχου:
α.-    Φωτογραφία
β.-    Επώνυμο
Υ–    Όνομα
δ.-    Επώνυμο και όνομα πατέρα
ε.-    Επώνυμο και όνομα μητέρας
στ. –    Φύλο
ζ-    Επώνυμο και όνομα συζύγου
η.-    Χρονολογία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος)
Θ.-    Τόπο γέννησης
ι.-    Ιθαγένεια
ια.-    Θρήσκευμα
ιβ.-    Αριθ. δημοτολογίου
ιγ-    Δημότης
ιδ.-    Εκλογική εγγραφή
ιε.-    Διεύθυνση κατοικίας
ιστ.-    Υπογραφή κατόχου
ιζ.-    Ομάδα  αίματος
ιη.-    Δ.Ι.Ο.Σ.

Τα στοιχεία των ανωτέρω β’ και γ’ περιπτώσεων αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743).
2.Τα στοιχεία, που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καταχωρούνται υποχρεωτικά, πλην των στοιχείων των περιπτώσεων ιζ’ (ομάδα αίματος) και ιη (Δ.Ι.Ο.Σ.) Δωρητής Ιστών και Οργάνων Σώματος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται εφ’ όσον τα ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος στην περίπτωση του στοιχείου Δ.Ι.Ο.Σ. απαιτείται να έχει πλήρη δίκαιο πρακτική ικανότητα.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:
α. Ο τύπος και οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας, καθώς και η διάρκεια ισχύος του, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ετών.
β. Τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβάλλονται για την έκδοσή του.
γ. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο τύπος της αίτησης, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της, καθώς και οι συνέπειες και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης υποβολής της.
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Άρθρο 3
Παράβολο

Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας απαιτείται κατάθεση παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών το παράβολο ορίζεται στο ήμισυ.

Άρθρο 4
Το άρθρο 4 του ν. 1599/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας
1.Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του δελτίου ταυτότητας, πλην των στοιχείων των περιπτώσεων ιβ’, ιγ’. ιδ’ ιε’, ιζ’ και ιη της παραγράφου 1 ίου άρθρου 3, το δελτίο αυτό καθίσταται άκυρο, ο δε κάτοχος αυτού υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες να ζητήσει, από την αρμόδια διεύθυνση εσωτερικών της νομαρχίας του τόπου κατοικίας του την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.
2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος ακύρωσης του δελτίου ταυτότητας, η διαδικασία αντικατάστασής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας, λόγω απώλειας ή φθοράς ή αναγραφής εσφαλμένων στοιχείων.»

Άρθρο 5
Αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών να διατίθενται οι αναγκαίες πιστώσεις στους ο.τ.α., για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου από το Λογαριασμό του άρθρου 68 του ν. δ. 3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α’) ‘Περί εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Τα ποσά των πιστώσεων, που διατίθενται από τον ανωτέρω Λογαριασμό επιστρέφονται από την οικεία πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαδικασίες χρεωπιστώσεως και πληρωμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 2 και 5 του ν. 1599/1986 καταργούνται.

Άρθρο 7
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα. 3 Δεκεμβρίου 1991

Απόφαση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2368/2003 – ΦΕΚ 1562/Β/22-10-2003

Για τη μεταγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος των προσώπων στα δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια.

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΑ (Συνεδρίαση, 2.10.2003)
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
2.Το γεγονός ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει γίνει αποδέκτης πολλών προσφυγών Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο αναγραφής με λατινικά στοιχεία του ονόματός τους στα νέα δελτία ταυτότητας και στα νέα διαβατήρια, αποφασίζουμε:
1.Το όνομα (κύριο όνομα και επώνυμο) αποτελεί βασικό στοιχείο τη προσωπικότητας και εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του ιδιωτικού βίου. Υπό το πρίσμα αυτό, το όνομα του προσώπου συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. Α του Ν. 2472/97.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επεξεργασία του ονόματος ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 1 του Νόμου αυτού. Ειδικότερα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να μην αλλοιώνει τον τρόπο γλωσσικής εκφοράς του ονόματος, γιατί διαφορετικά το προσωπικό αυτό δεδομένο παύει να είναι ακριβές, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ.γ.
2.Η καταχώριση του ονόματος σε αρχείο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων υπόκειται στον πιο πάνω περιορισμό. Η καταγραφή τόσο στην ελληνική, όσο και με λατινικά στοιχεία, πρέπει λοιπόν να είναι ακριβής , να αποδίδει δηλαδή ακριβώς το όνομα του υποκειμένου. Και όσον αφορά την ελληνική γραφή, δεν ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα, αφού από δημόσια έγγραφα προκύπτει η ακριβής γλωσσική μορφή του ονόματος. Όσον αφορά , όμως, την αναγραφή του ονόματος με λατινικά στοιχεία, η εφαρμογή από τη Διοίκηση του ’’Προτύπου ΕΛΟΤ 743’’ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
3.Το ’’Πρότυπο ΕΛΟΤ 743’’ θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την μεταγραφή ελληνικών κειμένων στη λατινική. Το πρότυπο αυτό έχει κυρωθεί με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΕΜ/Φ06.5/α 12167/28.09.1983, ενώ καθιερώνεται και από τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης ’’Περί καταχωρήσεως επωνύμων και κυρίων ονομάτων στα ληξιαρχικά βιβλία’’, που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1665/86. Τ α παραπάνω νομοθετικά κείμενα είναι δεσμευτικά για τον τρόπο αναγραφής ελληνικών ονομάτων με λατινικά στοιχεία, περιορίζοντας το δικαίωμα του προσώπου να προσδιορίζει την αναγραφή αυτή.
Κατά συνέπεια, ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα αναγράφεται το όνομά του με λατινικά στοιχεία.
4.Η δεσμευτική ισχύς του ’’Προτύπου ΕΛΟΤ 743’’ δεν μπορεί, όμως, να συνεπάγεται μεταβολές στον τρόπο, με τον οποίο μέχρι την εφαρμογή του Προτύπου αυτού αναγράφετο το όνομα του προσώπου. Όταν το πρόσωπο είχε ήδη διαβατήριο, στο οποίο το όνομά του αναγράφετο με τρόπο διαφορετικό από ό,τι προβλέπει το ’’Πρότυπο ΕΛΟΤ 743’’, η διαφορετική γραφή στο νέο διαβατήριο έρχεται σε αντίθεση με την καθιερωμένη γραφή, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα για την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητά του.
Χαρακτηριστική από την απόψη αυτή είναι η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), στην υπόθεση Christos Konstantinidis (ΔΕΚ 30393, υποθ. C168/91, Συλ. 1993 Ι1214). Το Δικαστήριο, με αφορμή προδικαστικό ζήτημα γερμανικού δικαστηρίου, έκρινε ότι η μεταγραφή στη γερμανική γλώσσα από γερμανικό ληξιαρχείο, σύμφωνα με το ’’ Πρότυπο !SO’’ (αντίστοιχο του ’’Προτύπου ΕΛΟΤ 743’’), του ονόματος ’’Christos Konstantinidis’’ σε ’’Hrestos tonstantinides’’ αντίκειται στο κατοχυρούμενο από το άρθρο 52 της Συνθήκης της Ρώμης δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, αφού, όπως σημειώνεται στην Απόφαση, το δικαίωμα κάθε κράτους να καθορίζει κυρίαρχα τους κανόνες μεταγραφής ονομάτων δεν μπορεί να δημιουργεί ’’τέτοια αμηχανία, ώστε να βλάπτεται η ελευθερία εγκατάστασης’’.
Ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος μέχρι τη στιγμή που αλλάζει διαβατήριο είχε αναπτύξει κοινωνική ή οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό με συγκεκριμένη γραφή του ονόματός του, δεν μπορεί να βρίσκεται στη δυσχερή θέση να πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του.
Αντίστοιχα, η αναγραφή στις νέες ταυτότητες του ονόματος και με λατινικά στοιχεία δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο το όνομα αυτό αναγράφετο με λατινικά στοιχεία μέχρι τώρα σε επίσημα ή ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. παλαιό διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, αλλοδαποί τίτλοι σπουδών, κλπ.). Παρόμοια αναγραφή δημιουργεί προφανείς κινδύνους για την ταυτοποίηση του προσώπου και, από την άποψη αυτή, καθιστά ανακριβή την αναγραφή του ονόματος με λατινικά στοιχεία στα αρχεία ταυτοτήτων και στη βάση αυτών εκδιδόμενα δελτία αστυνομικής ταυτότητας.
5.Η εφαρμογή του ’’Προτύπου ΕΛΟΤ 743’’ στις νέες ταυτότητες και στα νέα διαβατήρια προξενεί Προβλήματα ταυτοπροσωπίας και σε όσους Έλληνες πολίτες έχουν όνομα αλλοδαπής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά στη γραφή μεταξύ της χώρας προέλευσης του ονόματος και στην Ελλάδα εγκυμονεί προφανείς κινδύνους για το πρόσωπο, το οποίο θα βρίσκεται στη δυσχερή θέση να αποδείξει, όταν δημιουργεί έννομες σχέσεις στη χώρα προέλευσης του ονόματός του, ότι πράγματι είναι αυτός ο οποίος αναγράφεται στην ελληνική ταυτότητα ή στο ελληνικό διαβατήριο.
6.Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναγραφή με λατινικά Στοιχεία του ονόματος σε αρχεία ταυτοτήτων και διαβατηρίων, καθώς και στα με βάση τα αρχεία αυτά εκδιδόμενα διαβατήρια και δελτία ταυτότητας, γίνεται με διαφορετικό τρόπο από εκείνο με τον οποίο το όνομα αυτό αναγράφετο μέχρι τώρα είτε σε παλαιότερα διαβατήρια, είτε σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, προσκρούει στον Ν. 2472/97, αφού το υποκείμενο εμφανίζεται να έχει όνομα διαφορετικό από αυτό με το οποίο έχει γίνει δημοσίως και επισήμως γνωστό. Υπό το πρίσμα αυτό, παρόμοια αναγραφή αντιβαίνει στην υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας για ακριβή τήρηση προσωπικών δεδομένων ( άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2472/97). Αντίστοιχη παράβαση υπάρχει και όταν η αναγραφή με λατινικά στοιχεία του ονόματος αφορά όνομα αλλοδαπής προέλευσης, το οποίο στη χώρα προέλευσης αναγράφεται με διαφορετικό τρόπο, από ό,τι στα νέα δελτία ταυτότητας και στα νέα διαβατήρια.
7.Κατά συνέπεια, η Αρχή κρίνει ότι στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να προβαίνει στην αναγραφή του ονόματος στα νέα δελτία ταυτότητος και στα νέα διαβατήρια με λατινικά στοιχεία αποκλειστικώς με τον τρόπο που αναγράφετο μέχρι τώρα ή με βάση τον οποίο το πρόσωπο συμμετείχε στην κοινωνική ή οικονομική ζωή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2003

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας