Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Λαμιέων: Πρόσληψη δύο Ειδικών Συνεργατών και δύο Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου – Αιτήσεις έως 29.1.2024 (Διακήρυξη)

Δήμος Λαμιέων: Πρόσληψη δύο Ειδικών Συνεργατών και δύο Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου – Αιτήσεις έως 29.1.2024 (Διακήρυξη)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με έγγραφό του, που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια του δήμου, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργίας Παπαϊωάννου, γνωστοποίησε την απόφασή του,  για την πρόσληψη δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών και δύο (2) Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/07.

Αιτήσεις  από Πέμπτη   25/01/2024 – 07:00 και έως τη Δευτέρα 29/01/2024 – 23:59….

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, δια του πρωτοκόλλου του Δήμου Λαμιέων και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ypovoli@lamiacity.gr

1) Η πλήρωση των θέσεων των Επιστημονικών Συνεργατών/ ειδικών συμβούλων, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση πρόσληψης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία θα απασχοληθεί ο/η προσλαμβανόμενος/η. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενος/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2) Οι Επιστημονικοί συνεργάτες/ ειδικοί σύμβουλοι, δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία, του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.

3) Η εργασιακή σχέση των Επιστημονικών Συνεργατών/ ειδικών συμβούλων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν.4555/18, το άρθρο 18 του ν. 4674/2020 και όπως ισχύει σήμερα και η σύμβασή τους είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθούν.

4) Το έργο των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από

την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (ΕΛΣΥΝ Τμ. 1 Πράξη 118/2018).

5) Οι αποδοχές των Επιστημονικών Συνεργατών/ Ειδικών Συμβούλων, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

6) Η Σύμβαση εργασίας των Επιστημονικών Συνεργατών/ ειδικών συμβούλων, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Επιστημονικού Συνεργάτη/ειδικού συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

7) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών/ Ειδικών Συμβούλων.

8) Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Οι αποσπασμένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.

Για να δείτε  την απόφαση του δημάρχου Λαμιέων κάντε κλικ εδώ    

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας