Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Αγίου Δημητρίου: «Ανάπλαση Πλατείας 3ης Σεπτεμβρίου»

Δήμος Αγίου Δημητρίου: «Ανάπλαση Πλατείας 3ης Σεπτεμβρίου» – (διαγωνισμός)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν 3263/2004 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας 3ης Σεπτεμβρίου.» Προϋπολογισμός δημοπράτησης (43.050,00) Eυρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.)

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Αγ.Δημητρίου αρ. 55 και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 13-07-2011 ημέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:00 π.μ. και ώρα λήξεως προσφορών η 9:15 π.μ.

Συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, δικαιούνται:

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1,Α2 και 1η τάξη εντός και εκτός νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Α1,Α2 και 1η τάξη εντός και εκτός νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚ/ΚΑ, Α1,Α2 και 1η τάξη εντός και εκτός νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

β)  Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις ανωτέρω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου ΑΔΑ: 4Α2ΧΩ63-Χ δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας