Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Αιγάλεω: Ορίσθηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι και μεταβιβάσθηκαν οι αρμοδιότητές σε αυτούς από τον δήμαρχο κο Λ.Σκλαβούνο

Δήμος Αιγάλεω: Ορίσθηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι και μεταβιβάσθηκαν οι αρμοδιότητές σε αυτούς από τον δήμαρχο κο Λ.Σκλαβούνο

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με  απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω κ. Λάμπρου Σκλαβούνου,  που αφορά τον ορισμό  των αντιδημάρχων, και την μεταβίβαση σε αυτούς των αρμοδιοτήτων που θα ασκούν κατά την θητεία τους από 3-1-2024 μέχρι τη 2-1-2025  ορίσθηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι του δήμου και κατανεμήθηκαν-μεταβιβάσθηκαν σε αυτούς οι αρμοδιότητές τους . Ειδικότερα στην απόφαση του κου Λάμπρου Σκλαβούνου αναφέρονται:

«Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκεκριμένες δράσεις, με θητεία από 3-1-2024 μέχρι τη 2-1-2025 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Στον κ. Λάμπρου Γεώργιο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας, Κ.Ε.Π και του τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), της Δημοτικής Αστυνομίας και του τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 1. Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών που εποπτεύει πλην αυτών που εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα σε υπηρεσιακό παράγοντα και των πράξεων διορισμού, πρόσληψης και των πράξεων πειθαρχικού ελέγχου.
 2. Τον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού που υπηρετεί στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου καθώς και του προσωπικού που υπηρετεί στις Δ/νσεις που εποπτεύει.
 3. Σχεδιάζει και εισηγείται την ανάπτυξη, τη βελτίωση και οργάνωση των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 4. Τη μέριμνα για τη λήψη των κάθε φύσεως μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων σε όλους τους δημοτικούς χώρους μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε συνεργασία με τους λοιπούς Αντιδημάρχους ως και
 5. τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των λοιπών υπηρεσιών.
 6. Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού, των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

——————–

 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γράφα Αλέξανδρο, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση του τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.
 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημομελέτη Ιωάννη, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.

————–

 1. Στον κ. Τόλη Γεώργιο, Έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω

αρμοδιότητες:

 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών αυτών.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύει, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών η άσκηση των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών αυτών, πλην αυτών που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών, η άσκηση των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

—————-

 1. Στον κ. Βαΐου Ηλία, Έμμισθο Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες, έργα, εργασίες, υπηρεσίες και μελέτες των υπηρεσιών αυτών.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, έργων και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την παρακολούθηση μελετών, έργων και εκτέλεση προγραμμάτων, εργασιών.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών αυτών, πλην αυτών που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δόμησης που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

——————–

 1. Στον κ. Μακαρατζή Χρήστο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, της Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών αυτών.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών αυτών, πλην αυτών που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί σε
 • υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

———————-

 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαυροθαλασσίτη Σταύρο, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.

————————

 1. Στον κ. Μπογράκο Δημήτριο, Έμμισθο Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αναβάθμισης Φυσικού Περιβάλλοντος και των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το άρθρο 10 του Ν.4830/2021, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Πρασίνου.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες της Διεύθυνσης αυτής.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, εκτέλεσης έργων, προγραμμάτων, προμηθειών και εργασιών της υπηρεσίας Πρασίνου.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου της υπηρεσίας πρασίνου, πλην αυτών που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 (Κεφάλαιο Στ’ Αρμοδιότητες, Υποχρεώσεις και χρηματοδότηση Δήμων – Πρόγραμμα Άργος και λοιπών διατάξεων).
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

——————

 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντοχρήστο Θεοφάνη (Φάνη), τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 (Κεφάλαιο Στ’ Αρμοδιότητες, Υποχρεώσεις και χρηματοδότηση Δήμων – Πρόγραμμα Άργος και λοιπών διατάξεων) και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.

——————

 1. Στην κ. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (Νίκη), Έμμισθη Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, της Δ/νσης

Παιδικών Σταθμών και Θεμάτων Ισότητας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και Θεμάτων Ισότητας.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών αυτών.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών του Δήμου τις οποίες εποπτεύει, πλην αυτών που το δικαίωμα υπογραφής εκχωρήθηκε αρμοδίως σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) των υπηρεσιών αυτών που εποπτεύει.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

———————

 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καρυπίδη Ηλία, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση των Δημοτικών Ιατρείων και του Κ.Ε.Π Υγείας από τον τομέα Υγείας, του τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.

—————–

 1. Στην κ. Γεωργούλη Θωμαΐδα (Μαή), Έμμισθη Αντιδήμαρχο του τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη θεμάτων Παιδείας, της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών που εποπτεύει, πλην αυτών που εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει.

Επιπλέον για το τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης μεταβιβάζουμε:

 • Τη μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων φύλαξης των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη επικάλυψης των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παροχή κάθε αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 243 του ΔΚΚ).
 • Τη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, για τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.
 • Τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων, για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση συστέγασης σχολικών μονάδων, τη μέριμνα καθορισμού της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων από κάθε σχολική μονάδα και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων, καθώς και του καθορισμού των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • Την εποπτεία της δημοτικής επιτροπής παιδείας, την οποία ενημερώνει για θέματα αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για την λειτουργία της.
 • Τον σχεδιασμό και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
 • Τη μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) για θέματα αρμοδιότητας της.
 • Την εισήγηση κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων κλπ.
 • Την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
 • Την εισήγηση για τη διακοπή μαθημάτων, λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 • Την εισήγηση για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τις σχολικές Επιτροπές.
 • Τη μέριμνα για τη λήψη των κάθε φύσεως μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων στα σχολεία, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού, των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

———————

8) Στον κ. Κουτούλια Ιωάννη, Έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες::

 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη θεμάτων του τμήματος, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Τη μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων νέας γενιάς στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Την τήρηση του μητρώου του τοπικού συμβουλίου νέων και τη συνεργασία με αυτό για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης προγραμμάτων, εργασιών και προμηθειών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών που εποπτεύει, πλην αυτών που εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα σε υπηρεσιακό παράγοντα.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού, των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

—————-

 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο τα θέματα Νέας Γενιάς του τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαυροθαλασσίτη Σταύρο, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση με δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.
 • Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, για την ίδια χρονική περίοδο τα θέματα Αθλητισμού του τμήματος Αθλητισμού, της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γράφα Αλέξανδρο, τον συντονισμό και τη Διοικητική Οργάνωση και την προσυπογραφή εγγράφων προ του τελικού υπογράφοντος.

—————————

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται, κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους: ΚΟΥΤΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΪΟΥ ΗΛΙΑ, ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ), ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΘΩΜΑΪΣ (ΜΑΗ)

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας